Vyhledávání

Uživatel

Obchodní podmínky

.

Objednávku lze učinit prostřednictvím e-mailu. Podáním písemné objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami níže uvedenými. Ceny zboží jsou uvedeny v české měně Kč včetně všech souvisejících poplatků a daní a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Stránky obsahují mj. informace o rostlinách, jejich cenách i nákladech na balení, dodání a nákladech na vrácení předmětu plnění. Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

.

V případě odstoupení od smlouvy (do 14 dnů od obdržení zboží) nebo reklamace ( u živých rostlin do 48 hodin od obdržení zboží) postupuje se podle platných zákonných ustanovení a předpisů obsažených v aktuálním znění Občanského zákoníku. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY se řídí dle § 1751 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou, nebo osobou, která smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení § 1730 odst. 2 Obč. zák. se nepoužije. ODSTOUPIT OD SMLOUVY lze v souladu s § 1829, odst. 1 Občanského zákoníku. Odstoupení se realizuje zejména vrácením předmětu plnění, a to do 14 dnů ode dne jeho převzetí. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději v poslední den této lhůty. Rostliny lze vrátit na tuto adresu: ZAHRADA-DAFRAL s. r. o. - Orasín 47- Boleboř 431 21- doporučenou zásilkou, nikoliv dobírkou. Odstoupení od smlouvy lze podat e-mailem, musí obsahovat jméno, adresu kupujícího, datum dodání a VYPSÁNÍ vráceného zboží, udání čísla účtu k bankovnímu převodu zpětné platby. Zároveň je potřeba přiložit k vrácenému zboží v originálu daňový doklad potvrzující zakoupení předmětu plnění. Důvod odstoupení od smlouvy nemusí být uveden. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 OZ právo od smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoli od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ není mj. oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. V případě odstoupení od smlouvy dle § 1829, odst. 1 OZ se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno ve lhůtě do 14 dnů v původním stavu. Odstoupí-li prodávající od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v takovém případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. NA ÚHRADU PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ ŠKODY NA VRÁCENÉM ZBOŽÍ JE PRODÁVAJÍCÍ OPRÁVNĚN JEDNOSTRANNĚ ZAPOČÍST ODPOVÍDAJÍCÍ ČÁSTKU ZA POŠKOZENÍ, ČI OPOTŘEBENÍ ZBOŽÍ OPROTI NÁROKU KUPUJÍCÍHO NA VRÁCENÍ KUPNÍ CENY. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovení § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží. Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. Zboží odpovídá předloze nebo smluvenému vzorku, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá požadavkům právních předpisů. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly příčinou nesprávného použití, ani za případné škody v důsledku takového použití vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé nesprávným nebo nepřiměřeným zacházením a použitím. REKLAMACI lze uplatnit na adrese: ZAHRADA-DAFRAL s.r.o., Orasín 47, Boleboř 431 21, a to zasláním vadného plnění poštou. Při přepravě musí být zboží zabaleno vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být kompletní a bez zásahů a úprav ze strany kupujícího. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vad, v případě živých rostlin do 48 hodin od jejich převzetí. KUPUJÍCÍ JE POVINEN SDĚLIT PRODÁVAJÍCÍMU, JAKÉ PRÁVO SI ZVOLIL PŘI OZNÁMENÍ VADY. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Prodávající o reklamaci rozhodne ihned po obdržení a posouzení zboží, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamaci včetně odstranění vad prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud nebude dohodnuto jinak. O vyřízení reklamace lze vyrozumět elektronickou cestou, případně poštou.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb. ) za účelem plnění kupní smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje. Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány pouze po dobu plnění zákonných povinností prodávajícího. Vzájemná sdělení zasílají kupující i prodávající elektronickou poštou.

Tyto obchodní podmínky vycházejí ze zákona. Jejich účelem je mj. eliminovat pomluvu podle § 184 trestního zákoníku, neboť v posledních letech se tento projev sprostoty rošířil na sociálních sítích jako virová epidemie.

( Vznikne-li mezi odběratelem a dodavatelem spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, lze podat návrh na mimosoudní řešení sporu prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Na stejné arese sídlí Evropské spotřebitelské centrum Česká republika a je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). www.adr.coi.cz

Všem milým zákazníkům, a stálým zejména, patří díky za přízeň a přání příjemného života s rostlinami.