Vyhledávání

Uživatel

Objednávky - Obchodní podmínky - ORDER

Objednávky přijímáme po celý rok. Objednávat rostliny k vypěstování lze PÍSEMNĚ, a to e-mailem, poštou nebo prostřednictvím SMS. Telefonické dotazy na čísle 605 574 454 lze realizovat výhradně v odpoledních hodinách od 15,00 do 17,00. V dopoledních hodinách prosím netelefonujte, z pracovních důvodů se vám nelze věnovat.

Objednávky prostřednictvím e-mailu se jednotlivě potvrzují. Podáním písemné objednávky a jejím následným potvrzením kupující souhlasí s obchodními podmínkami níže uvedenými.

V objednávce prosím uvádějte přesnou dodací adresu včetně poštovního směrovacího čísla a kontaktní mobilní telefon pro zaslání aviza SMS ohledně dodání zásilky s rostlinami. Ceny rostlin obsahují DPH. Rostliny odesíláme EXPRES poštou, cena poštovného je 220 Kč vč. balení.

Objednávky se vyřizují postupně v pořadí, jak docházejí. Rostliny jsou sbírkové exempláře, které se nepěstují na sklad, ale na z a k á z k u ! Máte-li potvrzenou objednávku, nezapomněli jsme na Vás, množení některých exemplářů je časově velmi náročné a může se sejít několik zájemců o stejnou rostlinu, která je k dispozici pouze v omezeném množství. Pokud není celá objednávka vyřízena a není zrušena, převádíme ji automaticky na další dodací období. V každém případě před odesláním zásilku pokaždé avizujeme, aby rostliny nezůstaly viset na poště a nedošlo tak k jejich poškození. V případě odstoupení od smlouvy (do 14 dnů od obdržení zboží) nebo reklamace postupuje se podle platných zákonných ustanovení a předpisů obsažených v aktuálním znění Občanského zákoníku. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY dle § 1751 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník , ve znění pozdějších předpisů. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupující právnickou osobou, nebo osobou, která smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1730 odst. 2 Obč. zák. se nepoužije. Stránky obsahují mj. informace o rostlinách, jejich cenách i nákladech na balení a dodání a nákladech na vrácení předmětu plnění, nemůže-li být takové plnění vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny v české měně (Kč) včetně všech souvisejících poplatků a daní. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. ODSTOUPIT OD SMLOUVY lze v souladu s § 1829, odst. 1 Občanského zákoníku a realizuje se zejména vrácením předmětu plnění, a to do 14 dnů ode dne jeho převzetí. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději v poslední den této lhůty. Rostliny lze vrátit na tuto adresu: ZAHRADA-DAFRAL Dukelská 962 CHOMUTOV 43001 doporučenou zásilkou, nikoliv dobírkou. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat jméno, adresu kupujícího, datum dodání a VYPSÁNÍ vráceného zboží a udání čísla účtu k bankovnímu převodu platby. Důvod odstoupení od smlouvy nemusí být uveden. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 OZ právo od smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoli od smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ není mj. oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího. V případě odstoupení od smlouvy dle § 1829, odst. 1 OZ se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno ve lhůtě do 14 dnů v původním stavu. Odstoupí-li prodávající od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v takovém případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní propstředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení předmětu plnění kupujícím, či jiným způsobem, pokud s tím bude kupující souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Prodávající vrátí kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu možnému způsobu dodání zboží, třebaže kupující pro vrácení zboží zvolil způsob dodání nákladnější. NA ÚHRADU PŘÍPADNĚ VZNIKLÉ ŠKODY NA VRÁCENÉM ZBOŽÍ JE PRODÁVAJÍCÍ OPRÁVNĚN JEDNOSTRANNĚ ZAPOČÍST ODPOVÍDAJÍCÍ ČÁSTKU ZA POŠKOZENÍ, ČI OPOTŘEBENÍ ZBOŽÍ OPROTI NÁROKU KUPUJÍCÍHO NA VRÁCENÍ KUPNÍ CENY. Je-li společně se zbožím posklytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovení § 1914 až § 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží. Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. Zboží odpovídá předloze nebo smluvenému vzorku, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá požadavkům právních předpisů. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly příčinou nesprávného použití, ani za případné škody v důsledku takového použití vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé nesprávným nebo nepřiměřeným zacházením a použitím, které jsou v rozporu s běžným použitím. REKLAMACI lze uplatnit na kontaktní adrese: ZAHRADA-DAFRAL, Dukelská 962, CHOMUTOV 43001, a to zasláním vadného plnění poštou. Při přepravě musí být zboží zabaleno vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být kompletní a bez zásahů a úprav ze strany kupujícího. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vad. KUPUJÍCÍ JE POVINEN SDĚLIT PRODÁVAJÍCÍMU, JAKÉ PRÁVO SI ZVOLIL PŘI OZNÁMENÍ VADY. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Prodávající o reklamaci rozhodne ihned po obdržení a posouzení zboží, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamaci včetně odstranění vad prodávající vyřídí nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud nebude dohodnuto jinak. O vyřízení reklamace lze vyrozumět elektronickou cestou, případně poštou.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v soulasdu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb. ) za účelem plnění kupní smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje. Osobní údaje budou prodávajícím zpracovávány pouze po dobu plnění zákonných povinností prodávajícího. Vzájemná sdělení zasílají kupující i prodávající elektronickou poštou.

( Vznikne-li mezi odběratelem a dodavatelem spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele lze podat návrh na mimosoudní řešení sporu prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Na stejné arese sídlí Evropské spotřebitelské centrum Česká republika a je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). www.adr.coi.cz

Všem našim milým zákazníkům, a stálým zejména, děkujeme za přízeň, kterou nám po léta věnují, a přejeme jim příjemný život s rostlinami a mnoho úspěchů v jejich pěstování - ZAHRADA-DAFRAL s. r. o. 28702786

Zásilky i na Slovensko realizujeme oproti platbě na účet předem. Jakmile jsou objednané rostliny dopěstované, objednávka je zkompletována a rostliny jsou přichystané k dodání, avizujeme zásilku e-mailem a po jejím zaplacení následné pondělí odesíláme jako prioritní cenný balík, který dojde do druhého dne, na Slovensko pak zhruba do tří dnů ode dne podání a cena dopravného odpovídá aktuálním tarifům České pošty.

Orders are accepted throughout the year. Order plants can e-mail. Order will e-mail confirmation. When ordering, please state the exact delivery address. Price of postage in the country can be found below. Orders are executed in the order they come. Most plants are collection specimens that are grown in advance at the warehouse, but the customer. Once the order is completed and the plants are ready for shipment, we will give you a report on payments on account and the payment of subsequent plants shipped Monday. The package comes in three days.

All our customers Thanks for reading and good luck in growing plants.

PRICE OF POSTAGE: